Cтворено Координаційну раду сприяння розвитку громадянського суспільства

Наказом Президента України від 4 листопада 2016 р. було створено Координаційну раду сприяння

розвитку громадянського суспільства.

Координаційна рада є консультативно-дорадчим органом при Президентові України. Основними її

завданнями є:

1) напрацювання та внесення на розгляд Президентові України пропозицій стосовно:

сприяння налагодженню конструктивної взаємодії державних органів, органів місцевого

самоврядування з організаціями громадянського суспільства, у тому числі щодо впровадження

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020

роки;

формування сприятливого середовища для посилення ролі громадянського суспільства, залучення

потенціалу його організацій до процесів формування та реалізації державної, регіональної

політики, вирішення питань місцевого значення, механізмів сприяння розвитку в Україні

громадянського суспільства на основі принципів Стратегії;

2) здійснення методичного забезпечення, моніторингу та оцінки реалізації Стратегії;

3) підготовка, розгляд законопроектів, які пропонуються для внесення Президентом України на

розгляд Верховної Ради України і стосуються питань розвитку в Україні громадянського

суспільства, приведення національного законодавства у сфері розвитку громадянського

суспільства у відповідність із європейськими стандартами, розгляд проектів актів Президента

України з цих питань та підготовка пропозицій щодо таких проектів;

4) участь у підготовці послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань

Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

5) участь у проведенні просвітницько-інформаційних заходів, спрямованих на залучення

представників організацій громадянського суспільства до участі у роботі державних органів та

органів місцевого самоврядування.

4. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому

порядку:

1) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування,

підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідні інформацію, документи і

матеріали;

2) запрошувати на свої засідання та залучати до обговорення окремих питань керівників і

представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,

організацій, громадських об’єднань, а також експертів;

3) утворювати експертні та робочі групи для опрацювання окремих питань, що належать до

компетенції Координаційної ради;

4) залучати в разі потреби до опрацювання окремих питань представників державних органів,

органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, а також експертів, учених, фахівців;

5) ініціювати проведення громадських обговорень, конференцій, круглих столів, дискусій, нарад з

питань, віднесених до відання Координаційної ради.

5. Координаційна рада в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому

порядку з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, а також

державними органами, органами місцевого самоврядування, Національним інститутом стратегічних

досліджень, підприємствами, науковими та іншими установами, організаціями, громадськими

об’єднаннями, а також із урядовими та неурядовими організаціями інших держав і відповідними

органами міжнародних організацій.

6. Координаційна рада утворюється у складі двох співголів та інших членів Координаційної ради, які

беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Склад Координаційної ради формується з представників Кабінету Міністрів України, інших

державних органів, органів місцевого самоврядування, наукових установ, а також представників

організацій громадянського суспільства, чисельність яких має становити не менше половини

складу Координаційної ради.

Персональний склад Координаційної ради затверджує Президент України.

До складу Координаційної ради увійшов Заступник голови Асоціації сприяння

самоорганізації населення, керівник аналітичного відділу Асоціації Андрій Крупник.